_

A. Registrácia čitateľov

Zazmluvnené členstvo

Dospelý  od 15 rokov

Deti  do 15 rokov

Dieťa ako dospelý

Slabozraký a nevidiaci

Dospelý nad 70 rokov

Jednodňové členstvo

ZŤP/S – so zrakovým postihnutím

Darcovia krvi

B. Rezervovanie dokumentov

Poplatok za rezervovanie dokumentov (oznámenie posielané poštou)

Elektronicky (SMS, E-mail)

C. Medziknižničná výpožičná služba

Poplatok za sprostredkovanie výpožičky dokumentov z iných knižníc (MVS) v počte 1 ks

D. Poplatok za tlač

Tlač 1. strany textu čierno-biela

Tlač 1. strany textu s obrázkom čierno-biela

Tlač 1. strany textu farebná

Tlač 1. strany textu s obrázkom farebná

E. Kopírovanie

A4 jednostranne čierno-biela

A4 obojstranne čierno-biela

A3 jednostranne čierno-biela

A3 obojstranne čierno-biela

A4  jednostranne farebná

A4  obojstranne farebná

A3  jednostranne farebná

A3  obojstranne farebná

F. Skenovanie (digitálna kópia len do 300 dpi)

1. digitálna kópia

Zasielanie oskenovaného dokumentu za každých 5 strán

G. Poplatky za využívanie internetu

do 20 hodín/ mesiac

nad 20 hodín/mesiac, každá ďalšia začatá hodina

H. Rešeršná služba

Manipulačný poplatok

Za 1 záznam

Tlač rešerše podľa bodu D

CH. Poplatky za omeškanie

1. Prvé prekročenie výpožičnej lehoty

výška pokuty narastá každých 7 dní o

1. písomná upomienka

Riaditeľská upomienka

POKUS O ZMIER

I. Sankčné poplatky

1. Vyhotovenie duplikátu preukazu

2. Poplatok za poškodenie čiarového kódu

3. Za neoznámenie zmeny mena, adresy

4. Za meškanie s vrátením dokumentu požičaného prostredníctvom MVS sa postupuje podľa bodu I. Poplatky za omeškanie.

_

podľa zmluvy

3,00 €

0,50 €

3,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

0,00 €

0,00 €

_

1,00 €

0,20 €

_

5,00 €

_

0,10 €

0,20 €

0,30 €

0,40 €

_

0,10 €

0,20 €

0,20 €

0,40 €

0,30 €

0,50 €

0,40 €

0,70 €

_

0,10 €

0,10 €

_

bezplatne

1 €

_

1,00 €

0,10 €

_

_

0,50 €

0,50 €

3,00 €

7,00 €

15,00 €

_

0,50 €

1,00 €

3,00 €

_

J. Poplatky za poškodenie , náhradu a stratu dokumentu

Poplatok za 1 stranu (formát A1,A2,A3,A4,A5,A6)

  • bez ilustrácií
  • s čierno-bielymi obrázkami
  • s farebnými obrázkami

Poplatok za väzbu

Manipulačný poplatok

_

_
0,10 €
0,5 €
1€

3 €

3 €