Ponuka

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach poskytuje svoje služby na základe zákona o knižniciach. Knižnica dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby používateľom, organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity a plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

Knihy

 • absenčné výpožičky sú dostupné na všetkých výpožičných miestach knižnice, s výnimkou fondu študovní a príručného fondu
 • prezenčné výpožičky sú dostupné na všetkých výpožičných miestach knižnice, vrátane študovní

Noviny a časopisy

 • absenčné a prezenčné výpožičky sú dostupné na všetkých výpožičných miestach podľa aktuálnej ponuky pracoviska

Zvukové knihy

 • služba absenčných výpožičiek zvukových kníh sa poskytuje slabozrakým a nevidiacim čitateľom v Čitárni knižnice (Hviezdoslavova 5)

Internet

Konzultačné služby

 • dostupné na všetkých výpožičných miestach knižnice

Rešeršné služby

Medziknižničná výpožičná služba

Kopírovacie služby

Skenovanie

Príležitostný prenájom priestorov

Informatická príprava žiakov a študentov

 • dostupné na všetkých výpožičných miestach knižnice

Podujatia pre školy

 • ponuka pre materské, základné, stredné, ale aj vysoké školy sa zobrazí po rozkliknutí konkrétneho pracoviska.
  V prípade záujmu vyplňte prosím tento kontaktný formulár.
  Centrálna požičovňa (Hviezdoslavova 5)
  Pobočka Terasa (Biely domy, Tr. SNP 48/A)
  Pobočka KVP (Hemerkova 39)
  Pobočka Nad jazerom (Uralská 3)
  Pobočka Furča (OC Torysa, Jaltská 2)
  Hudobné oddelenie (Hlavná 48)
  Regionálne oddelenie (Hlavná 48)