Regionálne oddelenie

Ulica: Hlavná ul. 48, Košice

Tel.: 055/622 32 91 kl. 23

Kontaktný knihovník: Mgr. Tomáš Ondrejšík

e-mail: regionalne@vkjb.sk

Fond: 11 000 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

Knižnica je od 25.11. zatvorená až do odvolania.

Pondelok: 09:30 – 18:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 09:30 – 18:00
Štvrtok: 09:30 – 18:00
Piatok: 08:00 – 16:00
Sobota: ZATVORENÉ

_


O oddelení

Špecializované pracovisko knižnice určené pre záujemcov o históriu a súčasnosť Košíc a okolia. Návštevníci tu nájdu jednu z najucelenejších zbierok o politickom, hospodárskom, spoločenskom, kultúrnom i duchovnom živote Košíc. Knižničný fond regionálneho oddelenia sa začal formovať v 60. rokoch minulého storočia v priestoroch historickej radnice na Hlavnej 59. Samostatné oddelenie – Regionálna študovňa Jána Bertalana – bolo založené v roku 1997 v budove Barkóczyho paláca na Hlavnej 48 a v roku 2009 došlo k jeho priestorovému rozšíreniu.

Knižničný fond regionálneho oddelenia pozostáva popri knihách s regionálnym zameraním, zo starých tlačí košickej proveniencie, z košických periodík, rukopisných kníh, historických adresárov, kalendárov, almanachov a školských ročeniek. Súčasťou knižničného fondu je aj zbierka máp, pohľadníc, fotografií, grafických dokumentov (plagátov, kalendárov, vedút) a špeciálnych tlačovín (pozvánok, programov podujatí, bulletinov, informačných prospektov, katalógov výstav) s regionálnou tematikou.

Štúdium dokumentov vyžaduje okrem slovenčiny aj znalosti z maďarčiny, latinčiny a nemčiny. V študovni je zabezpečený pre registrovaných čitateľov bezplatný prístup na internet (v rozsahu vymedzenom výpožičným poriadkom knižnice), sieť Wi-fi, tlač z PC a skenovacie služby. Knižničné dokumenty sa nepožičiavajú domov.

Interiér časti študovne je zariadený nábytkom z prvej polovice 20. storočia.

Abecedný prehľad všetkých periodík fondu regionálneho oddelenia si môžete stiahnuť v nasledujúcich dvoch zoznamoch:

Zoznam periodík vo fonde regionálnej zbierky z obdobia 1788-1944 (súbor pdf)

Zoznam periodík vo fonde regionálnej zbierky po roku 1945 (súbor pdf)


Zaujímavosti z knižničného fondu

Regionálne oddelenie sústreďuje časť historického knižničného fondu, ktorého obsahom je rôznorodá a inak vzácna literatúra.

Medzi najvzácnejšie knihy patria inkunábuly – prvotlače. V našom vlastníctve sú dve, boli napísané v latinčine a vydané v rokoch 1483 a 1484. Takže k dnešnému dňu sa už dožili úctyhodných 538 rokov. Hodnotná je zbierka starých tlačí z produkcie košických kníhtlačiarní, časť z nich tvorí historický fond bývalej knižnice Právnickej akadémie v Košiciach. Sú medzi nimi historické, filozofické, teologické i právnické diela. Spomedzi unikátov nášho fondu spomenieme napríklad najstarší maďarský divadelný časopis Nemzeti Játékszíni Tudósítás, vydávaný v Košiciach v rokoch 1830-1831. So svojimi 16 číslami je jediným známym kompletným exemplárom.

Z hľadiska regionálnych dejín si pozornosť zasluhujú kronikárske diela od Jána Platha a Jozefa Tutkóa z druhej polovice 19. storočia, ďalej práce k dejinám košických stavebných pamiatok od Vojtecha Wicka z prvej polovice 20. storočia. K štúdiu obyvateľstva Košíc sú neodmysliteľnou pomôckou adresáre z rokov 1891-1948.

Regionálny fond pozostáva aj zo zbierky rukopisov z obdobia 17. až 20. storočia. Sú medzi nimi práce od významných Košičanov, ako napr. od zakladateľa najstaršej priemyselnej školy v Uhorsku Jozefa Szakkayho alebo od historikov Jána Platha, Jozefa Tutkóa, či Lajosa Keménya. Nemenej zaujímave a hodnotné sú rukopisné diela profesora Právnickej akadémie v Košiciach, Jána Zinnera z druhej polovice 18. storočia, ktoré sa tematicky venujú dejinám Spojených štátov amerických. Podklady k týmto prácam získaval Zinner aj priamou korešpondenciu s Benjaminom Franklinom, ktorý je v amerických dejinách považovaný za jedného z otcov zakladateľov.

Bohatý zdroj informácií poskytujú košické periodika od konca 18. storočia až po dnešok (napr. Pannónia, Felsőmagyarország, Kassai Ujság, Kassai Napló, Felvidéki Ujság, Slovenský východ, Východoslovenská pravda, Demokrat, Východoslovenské noviny, Večer, Korzár). Naša zbierka tiež obsahuje vynikajúce bibliografie – Kultúrny život v Košiciach, Hospodársky život v Košiciach, Pamätníky mesta Košíc, Literárny miestopis okolia Košíc a mnohé ďalšie. Fond Regionálneho oddelenia sa sústavne dopĺňa novými knihami a každým rokom pribudnú ďalšie ročníky regionálnych novín Košíc a okolia.

________________________________________________________________

Regionálne oddelenie Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach poskytlo v roku 2012 v rámci medzinárodného projektu DiFMOE (Digitálne fórum stredná a východná Európa) s názvom Digitálna historická knižnica Košice časť svojho fondu k digitalizácii. Celkovo bolo prostredníctvom projektu zdigitalizovaných 168 knižničných jednotiek o rozsahu približne 40 tisíc strán. Prevažne sa jednalo o košické tlače v nemeckom, maďarskom, latinskom a slovenskom jazyku vydané do konca 19. storočia.

Digitalizované knižničné dokumenty sú dostupné na internetovej adrese:

http://www.cassovia-digitalis.eu/

________________________________________________________________

Verejná knižnica Jána Bocatia v snahe čo najviac pomôcť a uľahčiť prácu bádateľov regionálnych dejín popri permanentnom sprístupňovaní svojich fondov v klasickej podobe, už v minulosti sprístupnila niektoré regionálne dokumenty v elektronickej podobe.

Tentoraz dávame do pozornosti nasledujúce dokumenty:

Anyakönyvvezetők szótára, Košice 1923.

Účinná pomôcka pre genealógov. Elektronická podoba štvorjazyčného (maďarsko – slovensko – nemecko – latinského) špeciálneho slovníka pre matrikárov z roku 1922. Slovník bol vydaný v Košiciach roku 1923.

Je rozdelený do štyroch častí:

a, zamestnania b, príčina smrti c, krstné mená d, najčastejšie výrazy používané pri zápise do matrík

Predpokladáme, že našu snahu ocenia predovšetkým genealógovia, ale aj všetci ostatní, ktorí z rôznych príčin sa zaoberajú matrikami. Vzhľadom na to, že od vydania publikácie uplynulo temer 90 rokov je vhodné, aby používateľ kriticky pristupoval k používaniu slovníka. Týka sa to predovšetkým niektorých termínov v slovenskej časti slovníka

Živnostenský adresár. Košice 1948.

Živnostenský adresár obvodu obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach, bol vydaný v roku 1948. Je cenným zdrojom informácií o tom, kto a aké remeslo vykonával v Košiciach, resp. o majiteľoch obchodov v meste v danom roku. Pri menách sú uvedené adresy. Z publikácie sme vybrali časť, ktorá mapuje obchody a remeslá v okrese Košice a Košice-okolie.

Abaujvármegye monographiája I. Kassa 1870. (Monografia Abovskej župy I. Košice 1870.)

Prvý zväzok predkladanej publikácie je najstarším monografickým spracovaním dejín Abovskej župy. Bola vydaná v rokoch 1866-1870 a jej autorom bol košický archivár, rodák z neďalekého Chýmu, Ján Korponay. Kniha, i keď kvalitatívne nedosahuje vedeckú úroveň neskoršie vydaných župných monografií, prináša z hľadiska regionálnych dejín Košíc a okolia množstvo cenných údajov a faktov. Okrem chronologického spracovania dejín Abova sa autor venuje aj prírodnému a geografickému opisu krajiny, hospodárskym i spoločenským pomerom v druhej polovici 19. storočia.

Kassai Irók. A mohácsi vésztől maig. Kassa, 1907. (Košickí spisovatelia. Od Moháča po dnešok, Košice, 1907.)

Chronologický prehľad košických spisovateľov od 16. do konca 19. storočia. Kniha vyšla v roku 1907 v Košiciach a jej autor Hamvai Kovács Zsigmond sa v nej opieral predovšetkým o dielo J. Szinyeiho, Magyar irók élete és munkái. Práca zahŕňa okrem rodákov, aj tých, ktorí tu pôsobili, alebo tu vydali svoje diela.

________________________________________

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v spolupráci so župnou knižnicou v Miskolci „II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár“ zdigitalizovala v rámci projektu z roku 2005 3 historické knižné jednotky z fondov Regionálneho oddelenia, ktoré boli zaujímavé pre skúmanie dejín regiónov obidvoch knižníc, ako i pre širšiu verejnosť.

Szabad Királyi Kassa Városának Történelmi Évkönyve / Tutkó József. – Kassa, 1861.

Jedna z dvoch vydaných kroník mesta Košice z 19. storočia. Knižne bola vydaná v roku 1861. Jej autorom je József Tutkó. Je písaná v maďarčine a zachytáva okrem významných udalostí z minulosti mesta a okolia aj rôzne detaily a kuriozity. Taktiež sú v nej i vzácne celostránkové ilustrácie (zobrazená je napr. vtedajšia podoba Dómu sv. Alžbety či Michalskej kaplnky), ale i prepis najstarších listín viažucich sa k mestu Košice. Dodnes slúži kronika ako vzácny prameň pri bádaní historikov, študentov i laikov o minulosti mesta.

Kassai kalauz : czim-naptár 1892. évre. – Kassa, 1892.

Adresár a kalendár mesta Košice pre rok 1892. Najstarší zachovaný Adresár mesta Košice zo zbierok Regionálneho oddelenia. Obsahuje zoznam vlastníkov domov v meste podľa jednotlivých ulíc, mená živnostníkov i úradníkov župy.

Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából. – Kassa, 1910-1918.

Periodikum vychádzalo v rokoch 1910-1918. Jeho obsahovú stránku tvorili rôzne články z dejín Abovskej župy a mesta Košíc. Publikovali v nej mnohí vtedajší známi historici a archivári ako napríklad Lajos Kemény, József Csoma či György Kerekes.