Regionálne oddelenie

Ulica: Hlavná ul. 48, Košice

Tel.: 055/622 32 91 kl. 23

Kontaktný knihovník: Mgr. Tomáš Ondrejšík

e-mail: regionalne@vkjb.sk

Fond: 11 000 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

V mesiacoch júl a august platí letný výpožičný čas.

Pondelok: 09:30 – 18:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 09:30 – 18:00
Štvrtok: 09:30 – 18:00
Piatok: 08:00 – 16:00
Sobota: ZATVORENÉ

_


O oddelení

Špecializované pracovisko knižnice určené pre záujemcov o históriu a súčasnosť Košíc a okolia. Návštevníci tu nájdu jednu z najucelenejších zbierok o politickom, hospodárskom, spoločenskom, kultúrnom i duchovnom živote Košíc. Knižničný fond regionálneho oddelenia sa začal formovať v 60. rokoch minulého storočia v priestoroch historickej radnice na Hlavnej 59. Samostatné oddelenie – Regionálna študovňa Jána Bertalana – bolo založené v roku 1997 v budove Barkóczyho paláca na Hlavnej 48.

Knižničný fond regionálneho oddelenia pozostáva popri knihách s regionálnym zameraním, zo starých tlačí košickej proveniencie, z košických periodík, rukopisných kníh, historických adresárov, kalendárov, almanachov a školských ročeniek. Súčasťou knižničného fondu je aj zbierka máp, pohľadníc, fotografií, grafických dokumentov (plagátov, kalendárov, vedút) a špeciálnych tlačovín (pozvánok, programov podujatí, bulletinov, informačných prospektov, katalógov výstav) s regionálnou tematikou.

Štúdium dokumentov vyžaduje okrem slovenčiny aj znalosti z maďarčiny, latinčiny a nemčiny. V študovni je zabezpečený pre registrovaných čitateľov bezplatný prístup na internet (v rozsahu vymedzenom výpožičným poriadkom knižnice), sieť Wi-fi, tlač z PC a skenovacie služby. Knižničné dokumenty sa nepožičiavajú domov.

Abecedný prehľad všetkých periodík fondu regionálneho oddelenia si môžete stiahnuť v nasledujúcich dvoch zoznamoch:

Zoznam-periodík-vo-fonde-regionálnej-zbierky-z-obdobia-1788-1944 (súbor pdf)

Zoznam-periodík-vo-fonde-regionálnej-zbierky-po-roku-1945 (súbor pdf)


Zaujímavosti z knižničného fondu

Regionálne oddelenie sústreďuje časť historického knižničného fondu, ktorého obsahom je rôznorodá a inak vzácna literatúra.

Medzi najvzácnejšie knihy patria inkunábuly – prvotlače. V našom vlastníctve sú dve, boli napísané v latinčine a vydané v rokoch 1483 a 1484. Takže k dnešnému dňu sa už dožili úctyhodných 538 rokov. Hodnotná je zbierka starých tlačí z produkcie košických kníhtlačiarní, časť z nich tvorí historický fond bývalej knižnice Právnickej akadémie v Košiciach. Sú medzi nimi historické, filozofické, teologické i právnické diela. Spomedzi unikátov nášho fondu spomenieme napríklad najstarší maďarský divadelný časopis Nemzeti Játékszíni Tudósítás, vydávaný v Košiciach v rokoch 1830-1831. So svojimi 16 číslami je jediným známym kompletným exemplárom.

Z hľadiska regionálnych dejín si pozornosť zasluhujú kronikárske diela od Jána Platha a Jozefa Tutkóa z druhej polovice 19. storočia, ďalej práce k dejinám košických stavebných pamiatok od Vojtecha Wicka z prvej polovice 20. storočia. K štúdiu obyvateľstva Košíc sú neodmysliteľnou pomôckou adresáre z rokov 1891-1948.

Regionálny fond pozostáva aj zo zbierky rukopisov z obdobia 17. až 20. storočia. Sú medzi nimi práce od významných Košičanov, ako napr. od zakladateľa najstaršej priemyselnej školy v Uhorsku Jozefa Szakkayho alebo od historikov Jána Platha, Jozefa Tutkóa, či Lajosa Keménya. Nemenej zaujímave a hodnotné sú rukopisné diela profesora Právnickej akadémie v Košiciach, Jána Zinnera z druhej polovice 18. storočia, ktoré sa tematicky venujú dejinám Spojených štátov amerických. Podklady k týmto prácam získaval Zinner aj priamou korešpondenciu s Benjaminom Franklinom, ktorý je v amerických dejinách považovaný za jedného z otcov zakladateľov.

Bohatý zdroj informácií poskytujú košické periodika od konca 18. storočia až po dnešok (napr. Pannónia, Felsőmagyarország, Kassai Ujság, Kassai Napló, Felvidéki Ujság, Slovenský východ, Východoslovenská pravda, Demokrat, Východoslovenské noviny, Večer, Korzár). Naša zbierka tiež obsahuje vynikajúce bibliografie – Kultúrny život v Košiciach, Hospodársky život v Košiciach, Pamätníky mesta Košíc, Literárny miestopis okolia Košíc a mnohé ďalšie. Fond Regionálneho oddelenia sa sústavne dopĺňa novými knihami a každým rokom pribudnú ďalšie ročníky regionálnych novín Košíc a okolia.

________________________________________________________________

Regionálne oddelenie Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach poskytlo v roku 2012 v rámci medzinárodného projektu DiFMOE (Digitálne fórum stredná a východná Európa) s názvom Digitálna historická knižnica Košice časť svojho fondu k digitalizácii. Celkovo bolo prostredníctvom projektu zdigitalizovaných 168 knižničných jednotiek o rozsahu približne 40 tisíc strán. Prevažne sa jednalo o košické tlače v nemeckom, maďarskom, latinskom a slovenskom jazyku vydané do konca 19. storočia.

Digitalizované knižničné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke DiFMOE.