Regionálne oddelenie

Hlavná ul. 48, Košice

Tel.: 055/622 32 91 kl. 23

Kontaktný knihovník: Mgr. Tomáš Ondrejšík

e-mail: regionalne@vkjb.sk

Fond: 8600 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

Pondelok: 09:30 – 18:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 09:30 – 18:00
Štvrtok: 09:30 – 18:00
Piatok: 08:00 – 16:00
Sobota: ZATVORENÉ

_

Špecializované pracovisko knižnice určené pre záujemcov o históriu a súčasnosť Košíc a okolia. Návštevníci tu nájdu jednu z najucelenejších zbierok o politickom, hospodárskom, kultúrnom i duchovnom živote Košíc.

Knižničný fond regionálneho oddelenia pozostáva popri knihách s regionálnym zameraním aj z košických periodík už od konca 18. storočia až do súčasnosti. K cenným dokumentom patria inkunábuly, staré košické tlače v maďarskom, latinskom, nemeckom i slovenskom jazyku, rukopisné knihy z 18. až 20. storočia, košické kalendáre, almanachy a školské ročenky, adresáre mesta Košíc a Abovsko-Turnianskej župy, zbierka máp, pohľadníc a fotografií.

Bohatý zdroj informácií ponúka kolekcia CD a DVD nosičov s elektronickými dokumentmi a databázami obsahovo zameranými na dejiny Uhorska, genealógiu, heraldiku a literárnu vedu. Pracovisko zhromažďuje a uchováva tiež regionálnu drobnú tlač.

Štúdium dokumentov vyžaduje okrem slovenčiny aj znalosti z maďarčiny, latinčiny a nemčiny. V študovni je zabezpečený pre čitateľov voľný prístup na internet. Knižničné fondy sa nepožičiavajú domov.

Interiér časti študovne je zariadený nábytkom zo začiatku 20. storočia.

Zoznam periodík vo fonde regionálnej zbierky z obdobia 1788-1944 (súbor pdf)

Zoznam periodík vo fonde regionálnej zbierky po roku 1945 (súbor pdf)

Regionálne dokumenty v knižnici

Regionálne oddelenie sústreďuje časť historického knižničného fondu, ktorého obsahom je rôznorodá a inak vzácna literatúra.

Medzi najvzácnejšie knihy patria inkunábuly, prvotlače do roku 1500. V našom vlastníctve sú dve, boli napísané v latinčine a vytlačené v rokoch 1483-1484. Takže k dnešku sa už dožili úctyhodných 528 rokov. Medzi zaujímavé dokumenty patria slovenské kalendáre, tlačené švabachom z rokov 1754-1771 “Nówy domovny i pocestny kalendar” (na fotografii), v ktorých na voľných listoch sú ručne písané poznámky hospodárskeho charakteru.

Z právnickej literatúry sú zaujímavé štatúty mesta Košíc- predmetovo členená a registrami opatrená zbierka všetkých platných štatútov mesta, ďalej správy mešťanostu o činnosti municípia slobodného kráľovského mesta Košice za roky 1873-1894. K dôležitým prameňom k histórii mesta patria kroniky: Plathova, Turcsányiho a Tutkóova. Prvá je v nemčine, ďalšie v maďarčine. K štúdiu obyvateľstva Košíc sú neodmysliteľnou pomôckou adresáre z rokov 1891-1940. V zbierke máme i rukopisy, mapy a okrem kníh sú tu sústredené aj periodiká, ktoré vychádzali a vychádzajú v Košiciach. Uchovávame ročníky Kassai Ujság, Kassai Napló, Felvidéki Ujság, Demokrat, Slovenský východ, Východoslovenské noviny, Večer, Korzár, Sme. Okrem kníh a novín, máme tiež databázy na CD a DVD nosičoch, týkajúce sa genealógie a dejín Uhorska. Naša zbierka tiež obsahuje vynikajúce bibliografie” – Kultúrny život v Košiciach, Pamätníky mesta Košíc, Literárny miestopis okolia Košíc a mnohé ďalšie. Fond Regionálneho oddelenia sa sústavne dopĺňa novými knihami a každým rokom pribudnú ďalšie viazané ročníky regionálnych novín Košíc a okolia.

________________________________________________________________

Regionálne oddelenie Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach poskytlo v roku 2012 v rámci medzinárodného projektu DiFMOE (Digitálne fórum stredná a východná Európa) s názvom Digitálna historická knižnica Košice časť svojho fondu k digitalizácii. Celkovo bolo prostredníctvom projektu zdigitalizovaných 168 knižničných jednotiek o rozsahu približne 40 tisíc strán. Prevažne sa jednalo o košické tlače v nemeckom, maďarskom, latinskom a slovenskom jazyku vydané do konca 19. storočia.

Digitalizované knižničné dokumenty sú dostupné na internetovej adrese:

http://www.cassovia-digitalis.eu/

________________________________________________________________

Verejná knižnica Jána Bocatia v snahe čo najviac pomôcť a uľahčiť prácu bádateľov regionálnych dejín popri permanentnom sprístupňovaní svojich fondov v klasickej podobe, už v minulosti sprístupnila niektoré regionálne dokumenty v elektronickej podobe.

Tentoraz dávame do pozornosti nasledujúce dokumenty:

Anyakönyvvezetők szótára, Košice 1923.

Účinná pomôcka pre genealógov. Elektronická podoba štvorjazyčného (maďarsko – slovensko – nemecko – latinského) špeciálneho slovníka pre matrikárov z roku 1922. Slovník bol vydaný v Košiciach roku 1923.

Je rozdelený do štyroch častí:

a, zamestnania b, príčina smrti c, krstné mená d, najčastejšie výrazy používané pri zápise do matrík

Predpokladáme, že našu snahu ocenia predovšetkým genealógovia, ale aj všetci ostatní, ktorí z rôznych príčin sa zaoberajú matrikami. Vzhľadom na to, že od vydania publikácie uplynulo temer 90 rokov je vhodné, aby používateľ kriticky pristupoval k používaniu slovníka. Týka sa to predovšetkým niektorých termínov v slovenskej časti slovníka

Živnostenský adresár. Košice 1948.

Živnostenský adresár obvodu obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach, bol vydaný v roku 1948. Je cenným zdrojom informácií o tom, kto a aké remeslo vykonával v Košiciach, resp. o majiteľoch obchodov v meste v danom roku. Pri menách sú uvedené adresy. Z publikácie sme vybrali časť, ktorá mapuje obchody a remeslá v okrese Košice a Košice-okolie.

Abaujvármegye monographiája I. Kassa 1870. (Monografia Abovskej župy I. Košice 1870.)

Prvý zväzok predkladanej publikácie je najstarším monografickým spracovaním dejín Abovskej župy. Bola vydaná v rokoch 1866-1870 a jej autorom bol košický archivár, rodák z neďalekého Chýmu, Ján Korponay. Kniha, i keď kvalitatívne nedosahuje vedeckú úroveň neskoršie vydaných župných monografií, prináša z hľadiska regionálnych dejín Košíc a okolia množstvo cenných údajov a faktov. Okrem chronologického spracovania dejín Abova sa autor venuje aj prírodnému a geografickému opisu krajiny, hospodárskym i spoločenským pomerom v druhej polovici 19. storočia.

Kassai Irók. A mohácsi vésztől maig. Kassa, 1907. (Košickí spisovatelia. Od Moháča po dnešok, Košice, 1907.)

Chronologický prehľad košických spisovateľov od 16. do konca 19. storočia. Kniha vyšla v roku 1907 v Košiciach a jej autor Hamvai Kovács Zsigmond sa v nej opieral predovšetkým o dielo J. Szinyeiho, Magyar irók élete és munkái. Práca zahŕňa okrem rodákov, aj tých, ktorí tu pôsobili, alebo tu vydali svoje diela.

________________________________________

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v spolupráci so župnou knižnicou v Miskolci „II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár“ zdigitalizovala v rámci projektu z roku 2005 3 historické knižné jednotky z fondov Regionálneho oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia, ktoré boli zaujímavé pre skúmanie dejín regiónov obidvoch knižníc, ako i pre širšiu verejnosť.

Szabad Királyi Kassa Városának Történelmi Évkönyve / Tutkó József. – Kassa, 1861.

Jedna z dvoch vydaných kroník mesta Košice z 19. storočia. Knižne bola vydaná v roku 1861. Jej autorom je József Tutkó. Je písaná v maďarčine a zachytáva okrem významných udalostí z minulosti mesta a okolia aj rôzne detaily a kuriozity. Taktiež sú v nej i vzácne celostránkové ilustrácie (zobrazená je napr. vtedajšia podoba Dómu sv. Alžbety či Michalskej kaplnky), ale i prepis najstarších listín viažucich sa k mestu Košice. Dodnes slúži kronika ako vzácny prameň pri bádaní historikov, študentov i laikov o minulosti mesta.

Kassai kalauz : czim-naptár 1892. évre. – Kassa, 1892.

Adresár a kalendár mesta Košice pre rok 1892. Najstarší zachovaný Adresár mesta Košice zo zbierok Regionálneho oddelenia. Obsahuje zoznam vlastníkov domov v meste podľa jednotlivých ulíc, mená živnostníkov i úradníkov župy.

Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából. – Kassa, 1910-1918.

Periodikum vychádzalo v rokoch 1910-1918. Jeho obsahovú stránku tvorili rôzne články z dejín Abovskej župy a mesta Košíc. Publikovali v nej mnohí vtedajší známi historici a archivári ako napríklad Lajos Kemény, József Csoma či György Kerekes.