Povinné informácie

Názov inštitúcie: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Adresa: Hlavná 48
042 61 Košice
Identifikačné číslo organizácie: 312 97 838
Číslo knižnice v Zozname knižníc MKSR

3998/2000-400/0047
Web: www.vkjb.sk
Spôsob zriadenia: – príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja
Zriaďovacia listina
Štatutárna zástupkyňa: Ing. Soňa Jakešová – riaditeľka

Ako žiadať o informácie, podávať sťažnosti a podnety:

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa „infozákona“, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

Osobne: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Sekretariát
Hlavná 48
042 61 Košice
Úradné hodiny: pondelok až piatok od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Poštou: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48
042 61 Košice
Elektronickou poštou:

vkjb@vkjb.sk
Telefonicky: 055 / 622 32 91

Predmet činnosti:

Predmetom činnosti knižnice ako mestskej knižnice na území mesta Košice a regionálnej knižnice na území okresov Košice I – IV a Košice – okolie je najmä:

a) utvárať a sprístupňovať univerzálny knižný fond vrátane regionálnych dokumentov,
b) poskytovať základné knižnično-informačné služby a aj špeciálne knižnično-informačné služby a aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom,
c) organizovať a uskutočňovať kultúrno-vzdelávacie aktivity,
d) utvárať a sprístupňovať regionálne bibliografické a faktografické databázy,
e) odborne spracúvať a sprístupňovať súbežnú regionálnu bibliografiu a plniť úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,
f) zabezpečovať na základe zmluvných vzťahov doplňovanie knižných fondov obecných knižníc,
g) spracúvať štatistiku o verejných knižniciach,
h) poskytovať metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
i) zúčastňovať sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborného katalógu knižníc aj v elektronickej podobe,
j) pravidelne informovať o vlastných kultúrnych aktivitách prostredníctvom internetu.

Knižnica v zmysle ustanovenia § 9 ods. 7 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach plní funkciu regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou

Základné právne normy a dokumenty

podľa ktorých knižnica koná, rozhoduje, a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach:

Správy o činnosti a hospodárení Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach

Organizačná štruktúra

Voľné pracovné miesta:

Knihovník – projektový manažér

Verejné obstarávanie:

Aktuálne:

Zmluvydo 31.3.2022  Zmluvy od 1.4.2022

ObjednávkyFaktúry Verejné obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Zákazky podľa § 9 odst. 9

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030)

Infografika Koncepcie rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030)

Etický kódex Verejnej knižnice Jána Bocatia