13.02.2019 – 15.02.2019

Divadlo THALIA TEATRO organizuje  odborné vzdelávacie workshopy DRAMATIZUJ!

ANOTÁCIA trojdňového workshopu DRAMATIZUJ! (3 dni, každý deň 4 hodiny)

Zámerom projektu Dramatizuj! je realizácia odborných periodických vzdelávacích aktivít – workshopov dramatizácie literárnej predlohy rozprávok Pavla Dobšinského a workshopov autorského písania, ktorého produkty slúžia ako predloha k scenárom. Cieľovou skupinou sú pedagógovia, vychovávatelia, kultúrni pracovníci, študenti konzervatórií, stredných umeleckých  škôl,  ale  aj  študenti  vysokých  škôl,  primárne  študenti  slovenského  jazyka   a literatúry, pedagogického zamerania, i umeleckých oborov, ktorí vo svojej praxi využijú nadobudnuté zručnosti o tom, ako adaptovať literárnu predlohu, čo je to dramatizácia a čo dramaturgia textu, a naučia sa základné postupy písania divadelnej hry,  osvoja si zručnosti    v autorskom písaní, pochopia základné princípy gradácie, tajomna, originality, výstavbu charakterov postáv, dramaturgickú linku i vypointovanie deja. Cieľom projektu je povzbudiť verejnosť, vrátane mladých talentovaných študentov umeleckých odborov, slovenského jazyka i pedagogiky, aby nerezignovali na drámu ako súčasť literatúry. Zároveň je cieľom projektu doplniť nedostatočne rozvíjané vzdelávanie v oblasti písania dramatických textov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za jednu z najťažších foriem literárnej tvorby.

www.thaliateatro.sk

Prihlášky na: thaliateatro@gmail.com a na kontaktný email knižnice uvedený na plagáte. Účasť je bezplatná. Počet miest obmedzený.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Spoluorganizátori:

  • Verejná knižnica J. Bocatia, Košice
  • Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra
  • Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
  • Verejná knižnica M. Rešetku, Trenčín