Vďaka projektu Knižnica – môj ostrov pokladov sme doplnili náš knižničný fond o nové knihy. 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času. Cieľom projektu bolo priniesť kvalitnú literatúru našim čitateľom.

Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 14 000€ a nášho spolufinancovania sme prostredníctvom cieleného nákupu rozšírili knižničný fond o 1 596 nových kníh z oblasti beletrie aj odbornej literatúry. Čitatelia tak nájdu na našich policiach široký výber titulov z oblastí, o ktoré javia najväčší záujem.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach poskytuje knižnično-informačné služby na 10 pracoviskách, a to v centrálnej knižnici, 2 špecializovaných oddeleniach – hudobné a regionálne oddelenie a na 6 pobočkách v mestských častiach Košíc – Barca, Šaca, Furča, Nad jazerom, KVP a Terasa. Knižničný fond je univerzálny a ponúka široký výber titulov z rôznych oblastí.

Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.