Chcete sa naučiť, ako pracovať so slovom, napísať umelecký text či vyjadriť názor na literárnu tvorbu iných autorov? Prihláste sa na kurz tvorivého písania s odbornou lektorkou v našej knižnici!

Cieľom kurzu tvorivého písania je, aby si účastníci/účastníčky vyskúšali rôzne druhy textov a cvičení (od najjednoduchších rytmických úloh až po zložitejšie štylistické kompozície) a zároveň dokázali pracovať so slovom tak, aby vypovedalo o autorovi, ktorý ho používa. Po absolvovaní kurzu absolvent/ka zvládne rôzne techniky slovesnej tvorby, rozvinie svoj individuálny autorský štýl, bude schopný/schopná využiť techniky tvorivého písania v mediálnej, pedagogickej či umeleckej praxi, diferencovať medzi umením a gýčom a v neposlednom rade rozoznať štýlové charakteristiky textu. Účastník/účastníčka dokáže  vyjadriť a dostatočne vyargumentovať vlastný názor na texty svojich kolegov/kolegýň, ktorý aj dostatočne vyargumentuje.

Témy jednotlivých stretnutí:

  1. HRANICE: úvaha o našich/svojich hraniciach (v publicistike, literatúre, filme, politike, vlastnom zamestnaní či iných oblastiach); LITERÁRNE DRUHY A ŽÁNRE (tvorba epického a lyrického textu).
  2. UMELECKÁ LITERATÚRA A GÝČ (imitácia žánrovej literatúry, tvorba gýčovej scény, diferenciácia medzi umením a gýčom); PUBLICISTIKA A LITERATÚRA (angažovaná báseň z novín, prepis publicistického textu do umeleckej podoby).
  3. HUDBA A LITERATÚRA (písanie podľa hudby, piesňový text, titulkovanie a i.); PÍSANIE PODĽA OBRAZU/SOCHY/FOTOGRAFIE.
  4. IMITÁCIA vybranej básne alebo poviedky; SUBVERZIA záveru známej rozprávky; KONCEPTUÁLNE UMENIE (báseň – návod).
  5. ANTROPOMORFIZÁCIA (rozprávajú predmety alebo zvieratá, napríklad Čo povedala topánka); AKTUALIZÁCIA filmovej scény, tvorba dialógu, improvizačný výstup.

Jednotlivé tematické celky sú dopĺňané cvičeniami súvisiacimi s daným okruhom (napríklad surrealistické techniky psychického automatizmu, zvuková báseň a zvukové hry, úlohy spojené s výtvarným umením a podobne).

Lektorka:
prof. PhDr. Marta Součková, PhD.
vyštudovala slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na FF UK v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobila ako jazyková redaktorka vo vydavateľstve a denníku Smena, neskôr ako členka Aktívu mladej kritiky v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave. Od roku 1990 vyučuje na Inštitúte slovakistiky a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, od r. 2013 ako profesorka v odbore Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr. Od roku 2013 do roku 2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade.
Marta Součková je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P(r)ózy po roku 1989 (2009), P(r)ózy po roku 2000 (2021) a učebných textov Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80. a začiatku 90. rokov (1993), Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994). Editorsky pripravila výbery Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) a Milo Urban. Prózy (2013), ako aj takmer dvadsať zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a po roku 2000. Spolupracovala na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula) a v roku 2016 zostavila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák. Spolu s Jánom Gavurom editovala tiež výbery TOP 5 (slovenská literárna scéna 2010 – 2016 v odbornej reflexii). V r. 2015 vyšiel výber z jej recenzií Do poslednej bodky.

Kurz bude trvať od 6. mája do 1. júla 2022 v rozsahu piatich stretnutí každý druhý piatok v čase 16:30 – 18:30. Stretneme sa v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ulici č. 5.

Poplatok za kurz je 25 € (vyberá sa na prvom stretnutí)

Registrovať sa je možné do 1. mája alebo do naplnenia kapacity.

Počet účastníkov je obmedzený, preto je nutné sa registrovať vyplnením tohto formuláru 

Tešíme sa na stretnutia s vami pri slove a tvorbe.