Publikácia Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici predstavuje piaty diel série, ktorej cieľom je spracovať kaštiele a kúrie z územia celého Slovenska.

Aktuálny piaty diel, prezentuje pamiatky – niekdajšie obydlia šľachty – historického regiónu Spišskej stolice. V rámci nej bolo autormi Tomášom Janurom a Michaelou Haviarovou spracovaných dovedna 82 šľachtických sídiel, z toho 29 kaštieľov a 53 kúrií. Výsledok práce je o to cennejší, že mnohé z tu popisovaných objektov nie sú zapísané ani v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Čitateľ sa pri každom kaštieli, či kúrii, ktoré sú zoradené podľa súčasného administratívneho členenia obcí, dozvie zaujímavé poznatky o ich stavebno-historickom vývoji, o ich staviteľoch i majetkových vlastníkoch. Jadru práce predchádza všeobecný prehľad  o historickom vývoji spišskej šľachty a o ich stavebných aktivitách a nechýbajú ani kapitoly venované historicko-stavebnému vývoju v 15. až 19. storočí.

Bohato ilustrovaná a podrobne spracovaná vedecká monografia s príslušným poznámkovým aparátom, zoznamom použitých archívnych prameňov a literatúry a krátkym slovníkom odborných výrazov, nie je určená iba vedeckej verejnosti, ale všetkým nadšencom regionálnych dejín, genealógie šľachty a historickej architektúry.

 

Knihu odporúča: Tomáš Ondrejšík

Kniha v našom katalógu