Košický samosprávny kraj pripravil pre darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety  v  Košickom samosprávnom kraji  s účinnosťou od 1. 1. 2020  tieto zľavy a benefity:

 Oblasť kultúry:

Pre držiteľov Kňazovického medaily, držiteľov diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety:

 Múzea a galérie

 • Platí  rovnaký cenový režim vstupného ako pre držiteľov preukazu ŤZP

Divadlá

 • Zľavnené vstupné vo výške 50% na predstavenia divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK okrem hosťujúcich predstavení, podľa dostupnosti.

Knižnice – bezplatné využitie týchto knižničných služieb:

 • bezplatné ročné zápisné v  knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK
 • bezplatný prístup na internet v zmysle platného prevádzkového poriadku jednotlivých regionálnych knižníc
 • poskytovanie bibliografických informácií a rešeršných služieb pre preukázateľnú osobnú potrebu

Festivaly a podujatia organizované zariadeniami pre kultúrno-osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

Bezplatný vstup na festivaly:

 • Abovské folklórne slávnosti  (areál amfiteátra v obci Rozhanovce, okres Košice-okolie)
 • Tokajský festival (areál kaštieľa v obci Borša, okres Trebišov)
 • Dožinky (areál kaštieľa Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišov)
 • Spišské folklórne slávnosti (Spišský salaš v Spišskom Podhradí)
 • Gemerské folklórne slávnosti  (obec Rejdová, okres Rožňava) – na celodenný program v rámci druhého dňa festivalu (vždy v sobotu)

Bezplatné služby hvezdární:

 • Astronomické pozorovania, prednášky, tvorivé dielne, premietanie tematických dokumentárnych  filmov  v Hvezdárni v Michalovciach , Hrádok 1, Michalovce
 • Astronomické pozorovanie v Hvezdárni v Rožňave, kontakt: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Betliarska 8, Rožňava
 • Astronomické pozorovania v Hvezdárni a planetáriu v Medzeve, kontakt: Kultúrne centrum  Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou

Iné:

 • Bezplatný vstup do Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci, kontakt: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci
 • Bezplatný vstup do Galérie Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach

Oprávnené osoby – držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety sa v kultúrnej organizácii, na podujatí pri zakúpení vstupenky alebo pri využití inej služby preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status.

Oblasť sociálnych služieb:

Pre držiteľov Kňazovického medaily:

Bezplatné využitie 1 relaxačného balíčka v rámci hydrocentra v zariadeniach sociálnych služieb:

 • ARCUS- ŠZ a ZPS, Skladná 4, Košice
 • IDEA- DSS, Prakovce (zariadenie v Matilde Hute, hydrocentrum).

Relaxačný balíček je možné využiť 1 x ročne  iba v jednom z uvedených zariadení. Relaxačný balíček pozostáva z vírivky, bazéna a sauny v trvaní 2,5 hodiny.

Oprávnené osoby – držitelia Kňazovického medaily sa v uvedených zariadeniach preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status. 

Oblasť dopravy:

Pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety:

Od 1. 2. 2019 je účinná tarifa v prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji, ktorou je zavedené jednosmerné osobitné cestovné pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety. Jednosmerné osobitné cestovné je vo výške 0,20 € za každých aj začatých 50 km.

Oprávnené osoby – držitelia zlatej Jánskeho plakety preukazujú zľavu bezkontaktnou čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Jánskeho plakety.