Vzdelávací cyklus o kresťanskej mystike vás uvedie do tajuplného sveta mystiky a predstaví vám smerodajné tradície mystiky v troch hlavných vetvách kresťanstva. Vyústením jednotlivých prednášok bude praktický nácvik vybraných metód kresťanskej mystiky.

Prednášky spolu s workshopom sa uskutočnia na hudobnom oddelení knižnice (Hlavná 48, Košice) so začiatkom o 16:30 hod.

Harmonogram a témy prednášok spojených s workshopmi:

4.5.2022 o 16:30   Čo je to mystika?

O mystike sa hodne hovorí, ale vieme aj čo toto slovo skutočne znamená? V úvodnej prednáške vzdelávacieho cyklu o mystike sa dozviete, čo odlišuje mystiku od mágie, okultizmu a ezoteriky; spoločne sa pozrieme na pôvod mystiky a špecifiká, ktoré nadobudla v dejinách kresťanstva. V praktickej časti sa budeme zaoberať metódami rozvíjania pozornosti, ako kľúčového nástroja mystiky.

11.5.2022 o 16:30   Pravoslávna mystika

Pravoslávna mystika sa utvárala v prvých storočiach kresťanstva, kde má svoj pôvod hésychazmus, hlavný prúd pravoslávnej mystiky, ktorý sa udomácnil na kresťanskom Východe – v gréckej, sýrskej, koptskej, ruskej či srbskej cirkvi. Predstavíme si tu teologické východiská hésychazmu spoločne s praktickými metódami a technikami tejto mystickej tradície. Praktický nácvik sa sústredí na metódu rozlišovania.

25.5.2022 o 16:30   Katolícka mystika

Zlatým vekom katolíckej mystiky bol vrcholný stredovek a raný novovek. Z plejády veľkým mystikov tohto obdobia siahneme po najvýznamnejšom predstaviteľovi karmelitánskej tradície a smerodajnom učiteľovi mystiky v katolíckej tradícii – Jánovi z Kríža a jeho kontemplatívnom učení o temnej noci duše. Obsahom praktickej časti bude prehlbovanie metódy pozornosti v súlade s duchovným odkazom „mystického učiteľa“ Cirkvi.

1.6.2022 o 16:30   Protestantská mystika

Zdržanlivosť protestantských teológov voči mystike je povestná a zodpovedá reformačnej mentalite, ktorá bola napájaná predovšetkým z dvoch zdrojov – z Biblie a racionality. Mystika priamo nepatrí ani k jednému, ani k druhému zdroju. Navyše protestantská mystika sa na rozdiel od katolíckej rozvíja mimo priestor mníšskych a rehoľných spoločností, ktoré mystiku inštitucionálne kotvia a tradujú. Napriek týmto okolnostiam mystika patrí aj k reformovanej vetve kresťanstva ako uvidíme na príklade Jana Amosa Komenského a Jakuba Böhmeho. Praktická časť bude venovaná rozvíjaniu metódy rozlišovania na základe pozornosti ako existenciálnej odpovede na životné krízy podľa vzoru veľkých mystikov protestantizmu.

8.6.2022 o 16:30   Model mystiky

Záverečná prednáška prináša syntézu analýzy mystickej skúsenosti v troch hlavných vetvách kresťanstva. Dozviete sa, ako je štruktúra mystiky jednotná napriek tomu, že jej pojmové artikulácie sú odlišné, a ako mystika v zmysle reaktualizácie tajomstiev Kristovho života spája kresťanov rozličnej inštitucionálnej afiliácie na úrovni duchovnej skúsenosti. V praktickej časti zrekapitulujeme nacvičované metódy mystiky.

Lektorom vzdelávacieho cyklu je doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. Slovenský religionista so špecializáciou na mystiku, jogu a medzináboženský dialóg. Na dané témy publikoval celý rad vedeckých a odborných prác doma aj v zahraničí, medzi iným monografie Spirituálny dialóg (Veda, 2022), Self-Transcendence and Prosociality (Peter Lang, 2017), Sebatranscendencia: antropologický model (Dobrá kniha, 2017) a Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši (Iris, 2008). Pre televíziu pripravil niekoľko prednáškových cyklov o mystike, spiritualitách a náboženstvách.