Verejná knižnica Jána Bocatia je prvou knižnicou na Slovensku, ktorá zriadila konzultačné stredisko a ponúkla svojim čitateľom vo  veku 50+ a čitateľom, ktorí sú invalidní dôchodcovia, možnosť štúdia na virtuálnej univerzite tretieho veku. Od septembra 2021 otvárame ďalšie kurzy zimného semestra.

Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe. V tomto semestri ponúkame tieto kurzy:

Ľudské zdravie

Umenie ranej renesancie v Taliansku

Rituály európskych kráľovských rodov

Každý kurz obsahuje 6 skupinových prednášok a a spoločné testy, ktoré sa uskutočnia v knižnici raz za 14 dní (vždy v pondelok od 16:00 h.). Učebné materiály ku kurzom sú v českom jazyku a budú poslucháčom kedykoľvek prístupné cez internet po zadaní prideleného osobného prihlasovacieho kódu. Záverečný test účastníci absolvujú po poslednej spoločnej prednáške do uzavretia semestra 31. decembra 2021.

Poslucháč kurz absolvuje účasťou na skupinových prednáškach,  vypracovaním samostatného testu po každej prednáške a celkového záverečného testu. Po úspešnom ukončení kurzu dostane „Pamätný list“.

Cena jedného kurzu je 26 Eur.

Prihlásiť sa na kurzy je možné vyplnením a  zaslaním priloženej prihlášky do 10. septembra 2021 na mailovú adresu: kostrabova@vkjb.sk.

Zrealizujeme kurzy, o ktoré bude najväčší záujem a pretože v každom kurze je limitovaný počet účastníkov, budeme  akceptovať iba záujemcov prihlásených do naplnenia kapacitných možností.

Školné  je splatné v hotovosti na prvom stretnutí.