Verejná knižnica Jána Bocatia ako konzultačným stredisko virtuálnej univerzity tretieho veku ponúka štúdium na tejto univerzite aj v letnom semestri v roku 2024. Je určené čitateľom vo veku 50+ a čitateľom, ktorí sú invalidní dôchodcovia.

Garantom študijného programu je Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta. V ponuke sú tieto kurzy (kliknutím na názov kurzu získate viac informácií):

České dejiny a ich súvislosti II

Habsburgovci bez trónu

Kúzelná geometria

Každý kurz obsahuje 6 prezenčných prednášok, ktoré sa uskutočnia v knižnici raz za 14 dní (vždy v pondelok od 16:30 h.). Učebné texty v českom jazyku budú poslucháčom prístupné na webovej stránke vu3v.cz po zadaní osobných prihlasovacích údajov.

Semester začína 29. januára 2024 a končí 28. apríla 2024.

Podmienkami absolvovania kurzu je účasť poslucháča na prezenčných prednáškach, vypracovanie testov z každej prednášky a záverečného testu. Po úspešnom ukončení získa účastník „Pamätný list“.  Cena kurzu je 36 Eur.

Prihlásiť sa na kurzy je možné vyplnením a zaslaním priloženej prihlášky do 10. januára 2023 na mailovú adresu kostrabova@vkjb.sk.

Otvoríme 2 kurzy, o ktoré bude najväčší záujem. Školné je splatné v hotovosti na prvom stretnutí.