Máte príbeh, ktorý by ste chceli vyrozprávať, no neviete, ako na to? Pustili ste sa do písania, no neviete, ako v texte pokračovať alebo ako ho ukončiť? Prihláste sa na letný intenzívny kurz tvorivého písania s odbornou lektorkou v našej knižnici.

Pomocou kurzu tvorivého písania vám pomôžeme rozvinúť váš autorský potenciál a umožníme vám zažiť radosť z tvorby ako spôsobu sebarealizácie. Vyskúšate si písať v hraniciach žánru, diferencovať medzi umením a gýčom a v neposlednom rade rozoznať štýlové charakteristiky textu. Tiež skúsite kultivovane používať rôzne štýly písania podľa komunikačného cieľa a rozlišovať medzi literatúrou a inými umeniami. Prostredníctvom  spoločných úloh aj individuálnych cvičení objavíte netradičné možnosti literárneho textu, na ktorý môžete nazerať kriticky a zároveň sa budete učiť svoje postoje vyargumentovať. Zaujímavá bude iste aj konfrontácia rozličných uhlov pohľadu a rôznych autorských prístupov.

Témy jednotlivých stretnutí:

  1. LITERÁRNE DRUHY – znaky, žánre, synkretizmus. Lyrizovaná epika a epická báseň. Prepis lyrického textu do epiky či drámy, tvorba dialógov v epike a dráme, zmena narácie v epike.
  2. UMELECKÁ LITERATÚRA A GÝČ – diferenciácia medzi umením, ale tiež žánrovou literatúrou a gýčom, hranice jednotlivých oblastí a ich prestupovanie. Tvorba gýčovej scény a jej prepis do umeleckej prózy, písanie textu populárnej piesne.
  3. ANGAŽOVANÉ VS. UNIVERZÁLNE – texty na tzv. spoločenskú objednávku, báseň z novín, plagát, reklama.
  4. LITERATÚRA A INÉ UMENIA (písanie podľa hudby/obrazu, koncept básne/výtvarný koncept, divadelná a filmová adaptácia literárneho diela a i.).
  5. JA JE NIEKTO INÝ, ON/TO SOM JA – antropomorfizácia, zoomorfizácia, depersonalizácia. Čo cítia zvieratá, stromy, stôl, sandále či chlieb?

Jednotlivé tematické celky sú dopĺňané cvičeniami súvisiacimi s daným okruhom (napríklad surrealistické techniky psychického automatizmu, zvuková báseň a zvukové hry, úlohy spojené s výtvarným umením a podobne).

Kurz bude trvať od 31. 7. 2023 do 4. 8. 2023 v čase od 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00.

Stretnutia budú prebiehať v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej ulici č. 5.

Poplatok za kurz je 30 € (vyberá sa po prvom stretnutí).

Registrovať sa je možné do 15. júla alebo do naplnenia kapacity.

Počet účastníkov je obmedzený, preto je nutné sa registrovať vyplnením tohto formuláru.

V rámci kurzu tvorivého písania sa vo štvrtok 3. 8. 202316.00 uskutoční beseda s debutantkou Biankou  Sielnikovouilustrátorom Michalom Součekom, na ktorej lektorka predstaví rozprávky (nielen) pre deti Na labku od Mesiaca. Kniha vznikla po absolvovaní prvého kurzu tvorivého písania v minulom roku v našej knižnici.

Tešíme sa na stretnutia s Vami pri slove a tvorbe.

_

Lektorka:
prof. PhDr. Marta Součková, PhD.
vyštudovala slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na FF UK v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobila ako jazyková redaktorka vo vydavateľstve a denníku Smena, neskôr ako členka Aktívu mladej kritiky v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave. Od roku 1990 vyučuje na Inštitúte slovakistiky a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, od r. 2013 ako profesorka v odbore Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr. Od roku 2013 do roku 2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Marta Součková je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P(r)ózy po roku 1989 (2009), P(r)ózy po roku 2000 (2021) a učebných textov Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80. a začiatku 90. rokov (1993), Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994). Editorsky pripravila výbery Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) a Milo Urban. Prózy (2013), ako aj takmer dvadsať zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a po roku 2000. Spolupracovala na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula) a v roku 2016 zostavila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák. Spolu s Jánom Gavurom editovala tiež výbery TOP 5 (slovenská literárna scéna 2010 – 2016 v odbornej reflexii). V r. 2015 vyšiel výber z jej recenzií Do poslednej bodky.