Obecné knižnice

Odporúčania Slovenskej národnej knižnice k otváraniu knižníc na Slovensku

Užitočné informácie týkajúce sa pandémie koronavírusu pre knižnice a knihovníkov


Informácie a formuláre k štatistickému zisťovaniu za rok 2019

Ročný výkaz o knižnici za rok 2020 KULT (MK SR) 10 – 01

 

_________________________________________________________________

Obecné a mestské knižnice

V rámci okresu Košice-okolie poskytuje knižnica metodickú pomoc obecným knižniciam. Svoju pomoc ponúka obecným samosprávam a knižniciam v ich pôsobení (vrátane školských knižníc) predovšetkým v týchto oblastiach :

  • spracovanie projektov do grantových programov Ministerstva kultúry SR
  • zaškolenie a inštruktáž nových pracovníkov knižnice
  • aktualizácia a vyraďovanie knižničných fondov
  • usmernenie pri revíziách knižničných fondov
  • technickom vybavení a pri zavádzaní knižničných programov
  • interiérovom zariaďovaní knižníc
  • pomoc pri spracovaní štatistických výkazov (vrátane elektronických formulárov)
  • pomoc pri spracovaní základných dokumentov o knižnici (štatút, vzorový knižničný a výpožičný poriadok).

Táto pomoc knižniciam je bezplatná!

Kontakt na metodické oddelenie knižnice: e-mail: metodika@vkjb.sk, Tel: 055/6223291

Dokumenty a smernice