Upgradni sa  a zvýš svoje profesijné a osobnostné kompetencie.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva knihovníčky a knihovníkov na odborné vzdelávanie, ktoré pripravila. V rámci projektu Upgradni sa, si kladie za cieľ prispieť k rozvoju ich odborných znalostí tak, aby dokázali v kvalitnejšom pracovnom prostredí poskytovať verejnosti lepšie služby.

V rámci vzdelávacieho cyklu, ktorý bude v knižnici prebiehať v mesiacoch apríl – november 2023, pripravila 8 tematických prednášok. Vzdelávanie bude realizované v dvoch tematických okruhoch zážitkovou formou tak, aby sa účastníci aktívne zapájali a učili sa novým zručnostiam prakticky. Lektormi jednotlivých tém budú renomovaní odborníci vo svojej oblasti.

Po absolvovaní vzdelávania budú knihovníčky a knihovníci lepšie pripravení čeliť výzve vybrať a odporučiť knihu čoraz náročnejšiemu čitateľovi, pomôcť mu adekvátnejšie naplniť jeho potreby a motivovať ho čítať kvalitnejšie texty. Pracovníci posilnia svoje komunikačné a prezentačné zručnosti potrebné pri každodennom bezprostrednom kontakte s návštevníkmi, ako aj pri realizácii pravidelných kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Naučia sa tiež lepšie pracovať s neverbálnym prejavom, komunikovať v pracovnom tíme, využívať v rámci neho silné stránky seba i kolegov, a tak zefektívnia svoju spoluprácu.

Harmonogram:

18. 4. Od žánrovej literatúry k tej náročnejšej (Aňa Ostrihoňová)

16. 5.  Ako sprostredkovať čitateľský zážitok (Ľubomír Jaško)

30. 5. Tímová spolupráca, sebarozvoj a psychohygiena (Vladimír Lichner)

12. 9. Sprievodca súčasnou literatúrou (Marta Součková)

26. 9. Umelecký prednes nemusí  byť nuda (Renáta Jurčová)

10. 10. Verbálna a neverbálna komunikácia a riešenie konfliktov (Radka Čopková)

24. 10. Ako nájsť každému dieťaťu knihu na mieru (Viki Marcinová)

7. 11. Užitočné prezentačné zručnosti (Lenka Šafranová a Mária Klapáková)

Realizáciu projektu Upgradni sa z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.