Verejná knižnica Jána Bocatia ako konzultačné stredisko virtuálnej univerzity tretieho veku aj v zimnom semestri v roku 2023 ponúka čitateľom vo veku 50+ a čitateľom, ktorí sú invalidní dôchodcovia, štúdium na tejto univerzite.

Od 25. septembra 2023 otvára kurzy zimného semestra. Garantom študijného programu je Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta. V ponuke sú tieto kurzy  (kliknutím na názov kurzu získate viac informácií):

České dejiny a ich súvislosti I

Majstri európskeho barokového maliarstva 17. storočia

Habsburgovci bez trónu

Kurz má 6 prezenčných prednášok a spoločné testy, ktoré prebiehajú v konferenčnej miestnosti centrálnej knižnice na Hviezdoslavovej 5 raz za 14 dní (vždy v pondelok od 16:30 h.). Učebné texty v českom jazyku sú pre poslucháčov prístupné na webovej stránke vu3v.cz po zadaní osobných prihlasovacích údajov. Semester končí 31. decembra 2023.

Absolvovanie kurzu je podmienené účasťou na prezenčných prednáškach, vypracovaním samostatného testu z každej prednášky a záverečného testu. Po úspešnom ukončení získa účastník „Pamätný list“. Cena kurzu je 36 Eur.

Prihlásiť sa na kurzy je možné vyplnením a zaslaním priloženej prihlášky do 7. septembra 2023 na mailovú adresu kostrabova@vkjb.sk.

Otvoríme 2 kurzy, o ktoré bude najväčší záujem. Školné je splatné v hotovosti na prvom stretnutí.