Dobrá prax inšpiruje – druhá mobilita

Městská knihovna v Praze privítala na svojej pôde v 21. týždni kalendárneho roka 2022 účastníkov druhej mobility programu Erasmus+ s názvom Dobrá prax inšpiruje. Účastníkmi mobility boli zamestnanci Verejnej knižnice Jána Bocatia pracujúci na Útvare regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti. Cieľom mobility bolo pozorovanie zamestnancov Městskej knihovny v Praze pri práci, ale rovnako oboznámenie sa s procesmi získavania finančných prostriedkov na vzdelávanie dospelých z grantových a dotačných schém, marketingom vzdelávacích aktivít pre dospelých v online priestore, využívaním sociálnych sietí pre neformálne a informálne vzdelávanie dospelých i využívanie nových formátov vzdelávacích aktivít a dostupného vzdelávania v čase pandémie.

V rámci prvého dňa mobility sa oboznámili s činnosťou zamestnancov v hlavnej budove Městské knihovny v Praze. Pracoviskami ústrednej knižnice ich previedla zamestnankyňa knižnice, ktorá ich zároveň oboznámila s fungovaním knižnice a jednotlivými formami, ktorými zabezpečovali prebiehajúce vzdelávacie aktivity v čase pandémie. V popoludňajších hodinách sa stretli s vedúcou oddelenia digitalizácie a metodičkou regionálnych funkcií. V rámci rozhovorov sa dozvedeli o spôsobe fungovania práce zamestnancov v čase pandémie, o spolupráci s malými knižnicami, ktorým poskytujú výmenný knižný fond, spolupráci s dobrovoľníkmi, digitalizácii kníh a o jednotlivých pracovných pozíciách, ktoré sú nevyhnutné pri tvorbe digitálnej knihy. Dopoludnie druhého dňa mobility sa venovalo komunitám, pracovníci navštívili netradičnú pobočku „DOK 16“, neformálne nazývanú „susedská dielňa“, ktorá sa nachádza v kobke č. 16 na Smíchovské náplavce. Pobočka je ideálnym miestom pre realizáciu workshopov, krátkych i dlhších kurzov, prednášok zameraných na remeslá, ako aj komunitné a kultúrne akcie. Prínosná bola aj návšteva pobočky knižnice v obchodnom dome na sídlisku Lužiny, kde sa zamestnanci našej knižnice oboznámili s jej činnosťou a službami.

Tretí deň mobility sa venoval personálnym otázkam a skúsenostiam s prijímaním nových zamestnancov. Po krátkom rozhovore s personalistom, sa zamestnanci presunuli s vedúcim produkčného úseku Kultúrneho a vzdelávacieho centra do sál, ktorými knižnica disponuje. Sály v čase pandémie prešli rozsiahlou inováciou. Kultúrne a vzdelávacie centrum spolupracuje s inými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami na príprave a realizácii projektov, festivalov, prehliadok, či konferencií. Bonusom pre našich zamestnancov bola návšteva zatvoreného divadielka „V ríši loutek“, v ktorom aktuálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia priestorov. Po krátkej prestávke na obed sa naši zamestnanci stretli so zamestnancami knižnice, ktorých úlohou je správa sociálnych sietí a komunikácia akcií a služieb na pobočkách knižnice. V priateľskej atmosfére si opäť vymenili svoje skúsenosti z praxe. Predposledný deň mobility sa niesol v duchu personalistiky a motivácie zamestnancov knižnice. Pozornosť bola zameraná na možnosti interného vzdelávania zamestnancov, na existujúce formy odborného vzdelávania i na záujem zamestnancov o takého vzdelávanie. Zamestnanci sa rovnako oboznámili s fungovaním bibliobusov a  bezobslužnej pobočky v nákupnom centre Černý most. Záver mobility bol venovaný koordinácii a projektom. Zamestnanci si medzi sebou vymenili skúsenosti z realizácie projektov a prípravy komunitných akcií. Pozornosť venovali aj dôležitosti nastavenia stratégie knižnice, potrebe neustále komunikovať s pobočkami a rozvoju kultúrnospoločenského potenciálu. Všetky nadobudnuté informácie sa zamestnanci našej knižnice vynasnažia aplikovať do návrhov, ktoré bude možné zaviesť do praxe v knižnici.