V rámci diseminácie a evaluácie projektu sa zamestnanci, ktorí absolvovali mobility, 23. augusta na spoločnej porade podelili so svojimi kolegami o nové skúsenosti, poznatky či know-how, ktoré počas pobytu v Mestskej knižnici v Prahe získali.  Pracovníci boli síce v Prahe na individuálnej mobilite, ale vycestovali z Košíc viacerí súčasne ako skupina. Zástupca každej takejto skupiny formou powerpointovej prezentácie oboznámil ostatných kolegov so všetkými pracovnými oblasťami, ktorým sa u zahraničného partnera venovali. Cieľom projektu bolo predovšetkým zlepšenie profesijných kompetencií účastníkov mobility, čo v konečnom dôsledku napomôže zvýšeniu kvality vzdelávacích aktivít, rozšíreniu ponuky, ako aj zabezpečeniu ich udržateľnosti.  Účastníci mobility, ktorí ju absolvovali v rovnakom čase,  navyše vypracovali aj spoločný návrh príkladov dobrej praxe, ktoré  by bolo možné zaviesť do činnosti VKJB.  K týmto návrhom sa mohli na porade vyjadriť všetci prítomní pracovníci a následne návrhy posúdi vedenie knižnice a rozhodne, ktoré z nich reálne začneme uplatňovať v našej praxi.