Dobrá prax inšpiruje – tretia mobilita

Posledný júlový týždeň začala tretia skupina z VKJB v rámci projektu z programu Erasmus+ mobilitu v Mestskej knižnici v Prahe.  Jej cieľom bolo oboznámenie sa s prácou top manažérov a odborných pracovníkov knižnice v oblasti riadenia a marketingu knižnice ako modernej vzdelávacej inštitúcie a v oblasti ľudských zdrojov, personálnej politiky a stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Pobyt v pražskej knižnici začala riaditeľka VKJB  Ing. Soňa Jakešová stretnutím s riaditeľom MKP Tomášom Řehákom. Vedúca Útvaru knižničných fondov a služieb Mgr. Anna Harkabusová začala oboznámením sa s  procesmi v Ústrednej knižnici MKP.

V manažmente ľudských zdrojov sa sústredili na personálne zabezpečovanie odborných činností a komunitných aktivít, zapájanie dobrovoľníkov do činnosti knižnice a právny rámec pre dobrovoľníctvo. Ďalej sa oboznámili s internými normami upravujúcimi činnosti na pracoviskách, vrátane pracovných podmienok. Témami boli aj motivácia a odmeňovanie zamestnancov, posilňovanie vzťahov na pracovisku a voči organizácii. Zaujali aj témy personálneho zabezpečovania odborných činností, možnosti vzdelávania a rozvíjania odborných vedomostí, ale aj skúsenosti s medzigeneračnými vzťahmi na pracovisku či riešenie nedostatku odborných pracovníkov.

Oblasť rozvoja ľudských zdrojov zahŕňala tému interného vzdelávania zamestnancov a možností organizácie v oblastiach motivácie a odmeňovania, či vplyvu aktuálnej ekonomickej krízy na rozpočet MKP a personálnu agendu.

V riadiacich procesoch knižnice tematicky dominovali optimálna organizácia služieb, modernizácia knižnično-informačného systému, aktuálne potreby knižnice vo vzťahu k nastupujúcim trendom, špecializácia pobočiek MKP, reakcia na rastúci dopyt po e-knihách, skúsenosti s rozšírením výpožičiek o požičiavanie obrazov aj výtvarných diel.

Na úseku marketingu a propagácie sa oboznámili s marketingovými a PR aktivitami, skúsenosťami s mediálnymi výstupmi a prácou v online prostredí, ako aj víziou rozvoja oddelenia komunikácie.

Program mobility bol doplnený o účasť na slávnostnom položení základného kameňa novej pobočky na Petřinách a prehliadku Národní knihovny ČR.  Nové poznatky a skúsenosti z mobility sa určite odrazia v ďalšom smerovaní činnosti VKJB.